Algemene voorwaarden opleidingen

Algemene bepalingen

Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen Integrale Yoga Nederland en de cursist als weergegeven op het inschrijfformulier voor opleidingen.

 1. Algemene begripsbepalingen
  1. Het opleidingsinstituut: Stichting Integrale Yoga Nederland te Rotterdam.
  2. De cursist: degene die zich na ondertekening van het inschrijfformulier heeft ingeschreven voor een van de door het opleidingsinstituut georganiseerde opleidingen en cursussen.
  3. De website: studie informatie van het opleidingsinstituut waarin alle relevante gegevens van de betreffende opleiding(en) zijn vermeld.
  4. Certificaat: bewijs van deelname aan de opleiding. Voor de docentenopleidingen wordt na voldoende beoordeelde stagelessen een certificaat uitgereikt.
  5. Diploma 200 uur : bewijs van naar tevredenheid van het opleidingsinstituut voltooide opleiding, inclusief het geven van twee ten minste voldoende beoordeelde stagelessen en het afrondende examen.
 2. De opleiding
  1. De cursist wordt de garantie gegeven dat de opleiding is afgestemd op de informatie zoals die op de website staat vermeld. Indien vorm of inhoud worden gewijzigd dan zal deze informatie daaraan worden aangepast.
  2. Het opleidingsinstituut verzorgt de opleiding zoals deze vermeld staat op de website.
  3. De opleidingen leiden op tot Docent Integrale Yoga. Het diploma geeft de gediplomeerde recht tot het zelfstandig geven van cursussen Integrale Yoga volgens de normen van Integrale Yoga Nederland en voor doelgroep(en) zoals het diploma vermeldt. De doelgroepen van de opleidingen van Integrale Yoga Nederland zijn: beginners, gevorderden, kinderen, zwangeren, senioren, mensen met stress, burn-out en long-covid,
 3. De overeenkomst tussen het opleidingsinstituut en de cursist
  1. De overeenkomst tussen het opleidingsinstituut en de cursist wordt schriftelijk aangegaan. Bij ontvangst van het volledige ondertekende inschrijfformulier treedt de studieovereenkomst in werking. De cursist ontvangt z.s.m. n ontvangst een bevestiging van inschrijving van het opleidingsinstituut.
  2. De cursist is gehouden iedere wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk aan het opleidingsinstituut te melden en in het eigen account aan te passen.
  3. In verband met de corona crisis is het opleidingsinstituut gebonden aan de landelijke regelgeving. Dit kan invloed hebben op de opleidingen. Bij inschrijving moeten cursisten er rekening  mee houden dat de opleiding deels of geheel online gegeven kan worden. Wanneer de regelgeving aanpassingen voorschrijft kan dit geen aanleiding voor de cursist zijn de opleiding te stoppen. Bij het ondertekenen van het inschrijfformulier geeft de cursist aan hiervan op de hoogte te zijn en hiermee akkoord te gaan.
 4. Opleidingskosten
  De opleidingskosten zijn inclusief:

  1. Lesgeld.
  2. Materiaal: het benodigde lesmateriaal (gedrukte lessen en theorie) dat door het opleidingsinstituut wordt verstrekt. Overige materialen waarvan de student zelf vindt dat hij/zij deze nodig heeft, zoals yogamat, yogalessen op dvd, geschikte muziek of ander materiaal, worden door de student voor eigen rekening aangeschaft (deze zijn niet verplicht voor het volgen van de opleiding). Het opleidingsinstituut kan, indien dit gewenst is, hierin wel adviseren.
  3. Lunch en consumpties.

  In de opleidingskosten zijn NIET inbegrepen:
  Examenkosten in deel 2 van de basisopleiding à 125,=

 5. Betaling van de opleidingskosten
  1. Betaling in termijnen is mogelijk. Het aantal termijnen is gelijk aan het aantal maanden van de opleiding. Voor het betalen in termijnen worden bij de door-de-weekse opleidingen geen extra kosten berekend; bij de weekend opleidingen is €100 termijnkosten in het cursusbedrag begrepen.
  2. De opleidingskosten of de eerste termijn dienen voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan.
  3. Bij vroegboekkorting wordt een aanbetaling gevraagd.
   Mocht een cursist een opleiding onverhoopt annuleren dan wordt de aanbetaling niet gerestitueerd. Overige voorwaarden: zie onder punt 6 en 7.
  4. Het opleidingsinstituut mag cursisten, die niet aan de overeengekomen financiële verplichtingen voldoen, van verdere deelname uitsluiten, in dat geval is zonder uitzondering het verschuldigde lesgeld in zijn geheel direct opeisbaar.
  5. In geval van schorsing, ontzegging van de toegang of verwijdering van het opleidingsinstituut (zie 7.3) blijft de verplichting tot betalen van het lesgeld onverminderd bestaan. Ook in dit geval is het verschuldigde lesgeld direct opeisbaar.
  6. Bij voortijdige beëindiging, zoals onder 7.2 genoemd, wordt het reeds te veel betaalde lesgeld, rekening houdend met een eventuele opzeggingstermijn binnen 1 maand na opzegging terugbetaald.
 6. De voorwaarden voor het annuleren van de opleiding
  Indien de cursist zich binnen 14 dagen na inschrijving bedenkt heeft hij het recht de inschrijving kosteloos te annuleren. Indien na deze termijn de opleiding door de cursist wordt geannuleerd geldt de volgende annuleringsregeling:

  1. Annulering geschiedt door een aangetekend schrijven.
  2. Bij annulering tot 28 dagen voor aanvang van de opleiding is de cursist 10% van het lesgeld verschuldigd met een minimum van € 150,00.
  3. Bij annulering tussen 28 dagen en 14 dagen voor aanvang van de opleiding is de cursist 25% van het lesgeld verschuldigd met een minimum van € 350,00.
  4. Bij annulering minder dan 14 dagen voor aanvang van de opleiding is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd.
  5. De opzegging wordt door het opleidingsinstituut na ontvangst binnen 1 week schriftelijk bevestigd.
 7. Beëindiging van de overeenkomst
  1. De cursist kan een overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt in beginsel niet tot restitutie van het lesgeld of het vervallen van de betaalplicht daarvan. Indien de cursist gedurende het gevolgde deel van de opleiding lesmateriaal heeft ontvangen, maar de cursus zonder het behalen van het certificaat of diploma beëindigt, komt daarmee het recht te vervallen om yogalessen te geven als erkende Integrale Yoga lessen.
  2. Bij onvoorziene omstandigheden door overmacht of calamiteit waardoor de cursist niet meer in staat is de opleiding af te maken, wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd en heeft de cursist recht op restitutie van het cursusgeld met ingang van de datum waarop dit feit aan het opleidingsinstituut bekend wordt gemaakt.
  3. Het opleidingsinstituut is bevoegd eenzijdig de overeenkomst op te zeggen en te beëindigen, wanneer de cursist zich op dusdanige wijze gedraagt dat redelijkerwijs mag worden aan genomen dat de belangen van het opleidingsinstituut of van andere cursisten daardoor ernstig worden geschaad. De verplichting tot betalen van het volledige lesgeld blijft daarbij onverminderd bestaan.
 8. Invordering van het lesgeld
  Indien de cursist na 2 herinneringen en 2 aanmaningen  in gebreke blijft met betaling van het verschuldigde lesgeld zal tot incassomaatregelen worden overgegaan. Het nog te vorderen bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente en incasso- c.q. proceskosten.
 9. Materialen
  Het opleidingsinstituut bepaalt welke materialen en boeken tijdens de opleiding gebruikt worden en welke materialen tijdens de opleiding ter beschikking gesteld worden. Boeken en materialen worden door het opleidingsinstituut verstrekt en worden worden daarmee eigendom van de cursist. Copyright berust bij het opleidingsinstituut.
 10. Aansprakelijkheid
  1. Het opleidingsinstituut is niet verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan cursisten toebehorende voorwerpen.
  2. De cursist is aansprakelijk voor beschadigingen door hem/haar aanwijsbaar toegebracht aan de eigendommen van Integrale Yoga Nederland, aan het pand waarin de opleiding plaatsvindt, aan de eigendommen van medecursisten, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid.
  3. Alle schade door de cursist toegebracht zal op kosten van de cursist of zijn wettelijk vertegenwoordiger worden hersteld.
 11. Lestijden en plaats
  1. Het opleidingsinstituut is gerechtigd om in geval van onvoldoende aanmeldingen of anderszins de opleidingsdag of lestijd minimaal 14 dagen voor aanvang van de opleiding te wijzigen. Indien de cursist met deze wijziging niet kan instemmen, kan de cursist dit binnen 14 dagen schriftelijk kenbaar maken en zal de overeenkomst, zonder kosten voor de cursist, worden ontbonden en een gedane aanbetaling zal door het opleidingsinstituut binnen 14 dagen worden gerestitueerd.
  2. Het opleidingsinstituut is gerechtigd in ernstige gevallen van overmacht de lestijden dan wel de plaats waar de lessen worden gegeven tussentijds te wijzigen. In een dergelijk geval van overmacht kan geen beroep worden gedaan op de ontbindende voorwaarde zoals genoemd onder lid 7.
  3. De vakanties worden door het opleidingsinstituut vastgesteld overeenkomstig de landelijke richtlijnen voor schoolvakanties en aan het begin van de opleiding bekendgemaakt
 12. Criteria voor toekenning certificaat/diploma
  1. Het certificaat van deelname voor deelnemers aan de verdiepingsopleiding volgt wanneer men  niet meer dan 2 lesdagen per opleidingsdeel afwezig is geweest; lessen kunnen meestal worden ingehaald in een andere lesgroep.
   Het certificaat docent Integrale Yoga volgt wanneer men heeft voldaan aan het aanwezigheidscriterium, de lesopdrachten en ten minste twee voldoende beoordeelde stagelessen heeft gegeven. In het laatste deel van de opleiding is hierover contact tussen cursist en begeleidend docent.
  2. De stagelessen worden gegeven buiten de lesdagen om. De cursist geeft de stagelessen op een van de locaties van het opleidingsinstituut of in overleg op een van de andere aangesloten centra voor Integrale Yoga. Stagelessen worden gegeven tijdens de reguliere wekelijkse yogalessen en worden begeleid door een ervaren docent.
  3. Het 200 uurs diploma docent Integrale Yoga wordt uitgereikt nadat het certificaat en het afsluitende examen zijn behaald.
   13. Auteursrecht
   Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal van het opleidingsinstituut berust bij het opleidingsinstituut.
 13. Huisregels
  1. De cursist verbindt zich tot het volgen van alle tot de opleiding behorende lessen.
  2. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de cursist zich in het aangeboden oefenmateriaal te bekwamen en de aangeboden theorie te bestuderen.
  3. Bij verzuim wegens ziekte of anderszins dient de cursist hiervan onder opgave van reden voor aanvang van de les kennis te geven aan het opleidingsinstituut.
  4. De cursist dient de lesruimte en de kleedruimte schoon en verzorgd achter te laten. Etenswaren mogen niet genuttigd worden in de yogaruimten.
  5. Op het opleidingsinstituut geldt een algeheel rookverbod in alle ruimten. Het is verplicht om mobiele telefoons tijdens de lessen uit te schakelen.
 14. Geschillen
  Bij geschillen tussen de cursist en het opleidingsinstituut over enig aspect dat samenhangt of voortvloeit uit de overeenkomst tussen Integrale Yoga Nederland en de cursist, kan een klacht hierover worden ingediend.
  In eerste instantie kunt u de klacht indienen bij het hoofd van de opleidingen van Integrale Yoga Nederland; mevr. M.S.L. Kleer-Gispen; Heemraadssingel 64; 3021 DC Rotterdam. Mail: opleiding@integraleyoga.org
  Dit kan persoonlijk, via mail of per post.
  U kunt de klacht ook indienen bij de voorzitter van het bestuur van Stichting Integrale Yoga Nederland; Dhr.H. de Miranda; Heemraadssingel 64; 3021 DC Rotterdam. Dit kan per post.
  Het bestuur is verplicht om binnen 10 werkdagen schriftelijk te reageren op deze klacht. Klachten worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.
  Mocht er langer dan 10 dagen voor nodig zijn om de klacht te behandelen, dan wordt de deelnemer hiervan binnen tien dagen op de hoogte gebracht, met een indicatie van de benodigde tijd.
  Indien gewenst kan een klacht ook worden voorgelegd aan onafhankelijk derde mevr. A. Heuver; van Integrale Yoga Hoogeveen.
  Zij verzorgt zelfstandig opleidingen Integrale Yoga.
  Haar contactgegevens zijn:
  Calkoenswijk 22; 7911TJ Nieuweroord; aheuver@gmail.com
  Het oordeel van deze onafhankelijke derde is bindend en zal door het opleidingsinstituut uiterlijk binnen 1 maand na uitspraak worden opgevolgd.
  Het instituut bewaart de klacht, de correspondentie en de afhandeling ten minste 1 jaar na datum van afhandeling.
 15. Studiegids
  Druk- en zetfouten, prijswijzigingen en wijzigingen van de inhoud van de opleidingen op de website voorbehouden.
 16. Privacy
  Het opleidingsinstituut respecteert de privacy van cursisten en gaat zorgvuldig met hun gegevens om. Persoonlijke gegevens (NAW: naam, adres, woonplaats) worden in vertrouwelijkheid door de cursist verstrekt en ook zodanig behandeld. Alle persoonlijke informatie wordt gegarandeerd vertrouwelijk behandeld. Persoonlijke gegevens worden nooit aan externe partijen verkocht, noch worden deze aan derden ter beschikking gesteld.
  Wij werken met een administratiesysteem Yogibit. De producent van het systeem is verantwoordelijk voor het beheer hiervan.
  Onze uitgebreide privacy verklaring is terug te vinden op onze website.

  Deze algemene voorwaarden zijn laatst herzien op 11 september 2023